โรงเรียน อบจ.ชัยนาท ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป

งดใช้สถานที่ของโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. พัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. พัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาผู้เรียนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
  5. พัฒนาผู้เรียนให้รู้รักษาสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ  ปราศจากสิ่งเสพติด  รักดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2  ส่งเสริมความสามารถในการคิดสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นผู้รักการอ่าน

1.3  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย   และจิตใจ

1.4  ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะในการทำงานด้วยตนเอง  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.5  ส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6  ส่งเสริม สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ    เพื่อห่างไกล จากยาสิ่ง เสพติด

1.7  ส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

2.    ยุทธศาสตร์      การพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

2.1  กำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.2  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

2.3  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากร

2.5  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

3.    ยุทธศาสตร์   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.1  พัฒนาครูด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

3.2  จัดทำสื่อประกอบการเรียน     การสอน

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ

3.4  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

4.    ยุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้

4.1  พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

4.2  สรรหาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่มีอยู่ในท้องถิ่น

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

5.    ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  และชุมชน

5.1  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนแนวทางการพัฒนา

5.2  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่างๆในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาให้นักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

    นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ และความสามารถ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสะอาด สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 

 

     

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

. ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ 544 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์  17000  โทรศัพท์  056-476743  โทรสาร 056-476743 กด 9   

Website : WWW.CNTPAOS.AC.TH  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  18  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 60 ไร่   -   ตารางวา 

         ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ.  2537 เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

          โดยเริ่มแรกในปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ดำเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม(สาขา) โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2 ห้องเรียน 90  คนและในปีการศึกษา  2538  และปีการศึกษา  2539  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน ในนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒  จำนวนปีการศึกษาละ 6  ห้องเรียน 270  คน โดยใช้บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  และอาคารสถานที่ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จนกว่าจะหาที่สร้างโรงเรียนใหม่ได้และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  

          ในปีการศึกษา  2538  ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณเชิงเขาพลอง บ้านเขาขยาย หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ   อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  ซึ่งทางจังหวัดกำหนดเป็นศูนย์ราชการจังหวัดในอนาคตเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 60 ไร่ และเริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมทำการเรียนการสอน

          ต่อมาในปีการศึกษา  2549  นายวุฒิ  วัดคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับ คณะครูผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีความเห็นตรงกันว่า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ๒  ควรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ พัฒนาโรงเรียน ให้เจริญก้าวหน้า จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น จึงยื่นเรื่องขอไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2549 โดยในครั้งแรกถ่ายโอนเฉพาะด้านภารกิจ และได้ถ่ายโอนด้านทรัพย์สิน  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2550 ถ่ายโอนบุคลากร เมื่อวันที่  16  เมษายน  2550  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒  จึงเป็นโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยสมบูรณ์และเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2554  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒  เป็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

          ปัจจุบันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 -  6       จำนวน  18 ห้องเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มีนักเรียน จำนวน 399 คน มีบุคลากรจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน  20 คน  ข้าราชการ (สนับสนุนการสอน)  จำนวน 2 คน พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) จำนวน 6 คน พนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) จำนวน 10 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน ภายใต้การบริหารงานของ  นายปรีชา  ตุ้มโท  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                นายศักดิ์ขริน เพชรจั่น

                      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

                                                       ผู้รวบรวมข้อมูล